Tady bude název akce

Místo: Sobčice, Třtěnice
Okres a kraj: Jičín, Královéhradecký
Název stavby: oprava VN 2390
Předpokládaný rok výstavby: 2019
Zadavatel: ČEZ Distribuce, a.s.

Obsah akce:

  • SO01 – Výměna venkovního vedení vn 35kV
  • SO02 – Demontáž venkovního vedení vn 35kV
  • SO03 – Oprava zděné TS JC_0040

Naši první prací na zakázce byla spolupráce s oddělením realizací. Bylo totiž nutné, upřesnit geodetické předměření. V mnoha případech totiž stačí vytyčení vlastnické hranice, v tomto případě však bylo nutné vyměřit nejen hranice pozemku, ale i přesné místo pro nové zařízení. Po zažádání dat od projektanta přípravy dat, začala naše práce v terénu. V blátivých podmínkách jsme v místě určení připravili vše potřebné pro další naši práci, nyní však v suchu a teple před obrazovkou monitoru. Tato část byla asi nejnáročnější  a jako výstup jsme bez prodlení předali vytyčovací protokol oddělení realizací.

Naše oddělení vstoupilo do celé akce podpisem smlouvy na zpracování PD s ČEZ Distribuce, a.s. Od našich geodetů jsme si vyžádali GEO MP (mapový podklad) a počali se zpracováním jednoduchého výkresu. Náš projektant se poté sešel přímo na místě stavby se zástupcem zadavatele, aby se pomocí tohoto jednoduchého výkresu ujistil o správnosti umístění pilířů. Jelikož se umístění pilířů shodovalo se záměrem, počal se zpracovávat konečný výkres, který se po dokončení zaslal k vyjádření organizacím a ke smlouvám budoucím o zřízení VB vlastníkům dotčených parcel. Samozřejmostí bylo také podání kompletní PD na stavební úřad (SÚ) k legislativnímu povolení.

Po získání povolení z SÚ putovala celá PD na ČEZ a po předání se vrátila k nám, abychom mohli začít s realizací celé akce.

Vytyčovací protokol byl první dokument, který odstartoval naši činnost. Po obhlédnutí místa stavby a dohodnutí postupu prací  začínáme s výkopovými pracemi. V mnoha případech je nová přípojka na zelené louce, což je pro nás ta nejlepší varianta, v případě rekonstrukcí se ovšem většinou jedná o městské pozemky jako chodníky parkoviště a další zpevněné plochy. Vzhledem k tvrdému podloží jsme museli zvolit velký bagr s kladivem, který si nakonec s pevností materiálu poradil. Po vykopání rýhy pro kabel a přípravy pro pokládku kabelu přistoupili na řadu naši kolegové elektromontéři.

Po výkopových pracích jsem mohli začít s realizací my. Pro správnou pokládku kabelu je nutné zajistit, aby vykopaná rýha byla bez napadaného kamení. Finální podloží musí být prosté všech ostrých materiálů, v budoucnu totiž nesmí dojít k poškození izolace kabelu. Ideální variantou je kabel takzvaně zapískovat, aby byl celý chráněn jemným pískem. Zaměření kabelu našimi geodety se obešlo bez problémů, v dohodnuté časové ose a tak mohlo následovat položení ochranné fólie, která kabel ochrání při dalších budoucích výkopech. bylo další Usazení přípojkových skříní do kterých se kabel zapojí bylo další náplní naši práce. Samozřejmostí bylo také popsání kabelových štítků. Každý kdo skříň v budoucnu otevře musí totiž bezpečně věděl, kam a kterým směrem kabel vede a co napájí.

Po dokončení prací nám naši kolegové z realizace předaly vše nutné k vytvoření kompletních podkladů a jejich odevzdání zadavateli zakázky. Kompletace jako taková by se mohla zdát už jen jako malý kousek od cíle a však zakopaným a zapojeným kabelem to teprve, začíná. Položený kabel je stejná stavba jako třeba rodinný dům, takže spadá pod stavební povolení a zároveň i kolaudaci. K takového kolaudaci na stavební úřad se musí dodat podklady, které zákon předepisuje. V tomto případě byla nutní revizní zpráva, která deklaruje správnost zapojení dle norem, geodetické zaměření nového zařízení, stavební deník, souhlasy majitelů dotčených pozemků a doklad o archeologickém dohledu. Po kolaudaci a vydání kolaudačního souhlasu se stavba zkompletovala a předala zadavateli.