Geodézie

Protože neustále zlepšujeme svoje služby a naši zákazníci čím dál častěji požadují i práce v geodetickém oboru, vyhověli jsme jim a v roce 2015 otevřeli toto oddělení.

Geometrické plány pro vklad do katastru nemovitostí

  • Geometrický plán je složkový dokument, na jehož konci je „kouzelné“ razítko. K tomuto razítku příslušného katastrálního úřadu  je však zapotřebí mnoho nezbytností, zkušeností a profesionality.
  • Geometrický plán je přílohou různých listin sloužících ke vkladu, či zápisu do katastru nemovitostí.
  • V dnešní době rozporů a odchylek v jednotlivých zaměřeních se bez profesionální pomoci neobejdete.
  • Vypracujeme Vám jej kompletně v tiskové i digitální podobě.

Rozdělení nebo zpřesnění hranic pozemků

  • V nedávné době prošla ČR rozsáhlou digitalizací katastrálních map. Bohužel jednotlivé katastry pracují s nejednotnými mapami a mnohokrát se můžeme setkat s výraznými odchylkami, a tudíž i spory.
  • Zpřesnění hranic pozemku je jediný krok, jak právě takovýmto sporům zabránit.

Zaměření novostaveb a přístaveb

  • Každému geometrickému plánu předchází zaměření.
  • Zaměření provádí úředně oprávněný zeměměřičský inženýr s úředním oprávněním.

Vyznačení věcného břemene

  • Věcné břemeno je právo omezující vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného.
  • Nejčastějším případem je vedení inženýrských sítí podzemních (plyn, voda…) i nadzemních (sloupy el. vedení).

Vytyčení hranic pozemků

  • Vytyčení hranice pozemku je především vytyčení hraničních lomových bodů dle příslušného katastru nemovitostí. 

Vytyčení staveb před zahájením výstavby

  • Po zaměření a vytyčení pozemku následuje vytyčení stavby.
  • Tato činnost podléhá zeměměřickému zákonu, takže ji smí provádět pouze úředně oprávněný geodet.

Mapové podklady pro projekční práce

  • K projekční a poté stavební činnosti jsou nezbytně nutné mapové podklady
  • Zaměříme polohopis a výškopis požadovaného prostoru.
  • Zhotovíme měřické a vytyčovací sítě i osazení pevných bodů.

Zaměření inženýrských sítí a provedení dokumentace skutečného provedení stavby

  • Zaměření inženýrských sítí a provedení dokumentace skutečného provedení stavby je další z činností nezbytných k zahájení stavby.