gdpr

Zásady zpracování osobních údajů

ze dne 22.04.2019
Správce osobních údajů:
EMJ s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Rydval – Elektro s.r.o. Lomnice nad Popelkou, plk. Truhláře 114 , 512 51
IČ: 25298194
Zastoupená: jednatelem Zdenkem Rydvalem
kontaktní e-mail: zdenek.rydval@elektro-rydval.cz
(„Správce“)
Správce v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb. (z. o
zpracování osobních údajů) a také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro plnění smlouvy,
splnění zákonné povinnosti, nebo pro účely oprávněného zájmu Správce („Právní důvod
zpracování“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje („OÚ“) v rozsahu: titul, jméno, příjmení,
rodné číslo a dále pak kontaktní OÚ: e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého pobytu
a korespondenční adresa.
Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel(y): oprávněného zájmu,
z důvodu plnění smlouvy a k plnění povinností z právních předpisů, a to na základě právního
důvodu zpracování. Správce nezpracovává OÚ nad rámec zákonem daného rozsahu, pokud s
tím nevyslovíte písemný souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně,
a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě Správce patří zpracovatelé, s
nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“) a poskytují
dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z
důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou pro Správce Zpracovatelé, ale
zprostředkovávající či vykonávající pro Správce služby nebo dodávky zboží a mají se
Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti.
Správce Vás informuje, že nebude předávat bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše OÚ
příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP),
pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.
Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu
zpracování či trvání smlouvy u Správce. Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od
Správce přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku
proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že
nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo
získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením
GDPR a související legislativou.
Sídlo spol.: Sídlo: Rydval – Elektro s.r.o. Lomnice nad Popelkou, plk. Truhláře 114 , 512 51
IČ: 25298194 , C 14113 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, (i) jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel, (ii)
jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování, (iii) jestliže vznesete
námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti
automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování, (iv) jestliže OÚ byly
zpracovávány protiprávně, (v) jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
(vi) jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ,
které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě
oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku
proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že
máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká,
ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném
souhlasu.
Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude mít za následek vysoké riziko
pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu
údajů.